O szkole
Strona główna
Informacje ogólne
Kadra nauczycielska
Historia szkoły
Muzeum szkolne
Spacerkiem po szkole
Oferta edukacyjna
Pokaż
Pobierz
Zasady rekrutacji
GeoPrzewodnik

    Historia szkoły

Historia naszej szkoły sięga pierwszych lat powojennych. Już w kwietniu 1945 r. powstało Gimnazjum, które w 1948 r. otrzymało nową formę organizacyjną. Na jego miejsce zostaje powołana Szkoła 11-letnia Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego 
i Licealnego. Siedzibą szkoły został nowy budynek przy ulicy Łukasińskiego 27.   
W czerwcu 1959 r. władze nadały szkole imię Adama Mickiewicza. Uroczystość połączono z przekazaniem szkole sztandaru, ufundowanego przez rodziców 
i społeczeństwo miasta Żychlina.

W 1964 r. następuje podział szkoły – na Szkołę Podstawową Nr 3 i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.

W 2002 r. zostaje powołany Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza i Gimnazjum Publiczne w Żychlinie.

Jedną z ciekawszych inicjatyw podjętych przez liceum było utworzenie Muzeum Szkolnego. Od 1961 r. rozpoczęto zbieranie eksponatów – muzeum wzbogacali nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz absolwenci szkoły. W zbiorach znajdują się eksponaty archeologiczne, historyczne, etnograficzne oraz wyroby rzemiosła artystycznego.

W pracy edukacyjnej i samokształceniowej ważną rolę spełnia biblioteka szkolna  
z bogatym zasobem lektur, opracowań, wydań encyklopedycznych i albumowych, 
z których można skorzystać również na miejscu – w czytelni. Imponujący jest księgozbiór biblioteki – ponad 25 tysięcy woluminów.

We wrześniu 2003 r. zostało otwarte nowoczesne Centrum Multimedialne, by można było korzystać z Internetu nie tylko na zajęciach z informatyki. W końcu listopada 2005 r. szkoła wzbogaciła się o kolejne ICM, tym razem wyposażone w nowoczesne PC-ty pracujące pod systemem operacyjnym Windows XP. 

W szkole znajdują się trzy dobrze wyposażone sale komputerowe, w tym jedna bardzo nowoczesna, posiadająca komputery typu Macintosh, pracujące pod systemem operacyjnym MacOsX w sieci bezprzewodowej - radiowej. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że młodzież musi mieć dostęp do nowoczesnych sposobów gromadzenia informacji.

Do chwili obecnej liceum ukończyło ponad 3 tysiące uczniów. Wielu z nich 
z powodzeniem podejmowało studia na różnych, również renomowanych uczelniach państwowych. Wśród naszych absolwentów są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, a także działacze społeczni i polityczni. 

Od 2002 r. działa w naszej szkole Szkolny Klub Europejski - GIMLO, który skupia młodzież zainteresowaną problematyką europejską. Głównym celem działalności klubu jest propagowanie idei zjednoczonej Europy, szerzenie informacji o krajach członkowskich UE, kultywowanie dziedzictwa narodowego oraz rozwijanie współpracy między młodymi Europejczykami. Współpracujemy również z wieloma szkołami krajowymi.

Od wielu lat czynnie uczestniczymy w tradycyjnych dorocznych spotkaniach nauczycieli i młodzieży wspólnoty Mickiewiczowskiej, organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

Uczniowie uzdolnieni, chcący uczestniczyć w olimpiadach przedmiotowych, jak 
i różnych konkursach tematycznych mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli na konsultacjach indywidualnych i kołach zainteresowań. Istnieje możliwość zorganizowania kółek zgodnie z zainteresowaniami młodzieży. Dla tych, którzy mają trudności w nauce, istnieje możliwość zorganizowania zajęć wyrównawczych, o ile młodzież zechce z nich skorzystać.

W 2002 r. została oddana do użytku nowoczesna, dobrze wyposażona hala sportowa, gdzie nasza młodzież może rozwijać swoje zainteresowania sportowe nie tylko na lekcjach, ale również w ramach SKS.

Bazując na programie wychowawczym wspieramy młodzież w jej wszechstronnym rozwoju, umacniamy w niej poczucie własnej wartości, zachęcamy do właściwej samooceny, staramy się kształcić umiejętności społeczne. Troszczymy się wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, by każdy z członków społeczności szkolnej czuł się bezpiecznie, by ważne dla niego były zawsze takie pojęcia jak szacunek dla siebie 
i innych, wolność myślenia, tolerancja.   Nasi uczniowie wiedzą, że mają wpływ na to, co dzieje się w szkole. Uczestniczą w organizowaniu imprez na terenie szkoły 
i środowiska, prowadzą szkolny radiowęzeł.

Rodzice naszych uczniów mają prawo do współdecydowania w procesie wychowawczym. Współpracują z dyrekcją, pedagogiem i wychowawcami poprzez Radę Rodziców, a także przez bezpośrednie kontakty osobiste.

 

Mamy nadzieję, że nauka w naszej szkole będzie spełnieniem oczekiwań uczniów, jak również najlepszą inwestycją na przyszłość.

 

Copyright © 2005 LO im. A. Mickiewicza, Żychlin