O szkole
Strona główna
Informacje ogólne
Kadra nauczycielska
Samorząd uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Psycholog szkolny
Historia szkoły
Muzeum szkolne
Spacerkiem po szkole
Oferta edukacyjna
Pokaż
Pobierz
Zasady rekrutacji
GeoPrzewodnik

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
 w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Żychlinie
w roku szkolnym 2014/2015   

 Podstawa prawna
1. Na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r.,poz.7)
2. Zarządzenie Nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4lutego 2014 roku r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.
 

1.     Rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie prowadzi Komisja  Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 

2.     Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów przeprowadza się na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych.

3.     Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

4.     Do wniosku o przyjęcie do LO dołącza się następujące dokumenty: 

1)    świadectwo ukończenia gimnazjum,

2)     zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

3)     zaświadczenia o osiągnięciach w nauce i sporcie na szczeblu ponadszkolnym,

4)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

5)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

6)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

5.     Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 – 6, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

6.     O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej LO decyduje liczba punktów, obliczonych jako suma następujących składników:

1)     Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt.,       w tym:
a) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 pkt.,
b) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.
2) Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta.
3) Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
a) stopień celujący - 15 punktów,
b) stopień bardzo dobry - 13 punktów,
c) stopień dobry - 11 punktów,
d) stopień dostateczny - 7 punktów,
e) stopień dopuszczający - 2 punkty.
4) Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
 Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum :
1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):
a) jeden tytuł – 11 punktów,
b) dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,
2) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):
a) w jednym konkursie – 6punktów,
b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,
3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3  do zarządzenia):
a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo2 punkty albo
(w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,
4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym –3 punkty,
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 2 punkty.

7.     Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeliczana jest zgodnie z pkt. 6.3 oraz poniższą tabelą:

Rozszerzone przedmioty w kl. I LO

Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum są przeliczane na punkty 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

język polski, historia, wiedza           o społeczeństwie, język angielski 

biologia, chemia, język angielski 

język polski, biologia, chemia, język angielski

matematyka, geografia, język angielski

język polski, matematyka, geografia, język angielski

 

8.     Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 zarządzenia) oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci olimpiad dla gimnazjalistów, a także laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

9.     Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, nie będą przyjęci do LO.

10. W przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnych wyników brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

1)    wielodzietność rodziny kandydata, 

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie 

1 – 30 kwietnia 2014 r. do godz. 13.00

złożenie wniosku o przyjęcie do LO w sekretariacie szkoły

27 czerwca – 2 lipca 2014 r., do godz. 13.00

składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

4 lipca 2014 r.,                  
do godz. 13.00

podanie do publicznej wiadomości wstępnej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do LO

4 – 8 lipca 2014r.,                      do godz. 12.00 

potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Żychlinie poprzez złożenie oryginału świadectw ukończenia gimnazjum

8 lipca 2014 r.,                      godz. 13.00 

podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy kandydatów przyjętych LO

po 8 lipca 2014 r. (w terminie wyznaczonym                                           przez Dyrektora szkoły)

postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (w przypadku wolnych miejsc)

Procedury odwoławcze

1.     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

2.     Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.     Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.     Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Copyright © 2014 LO im. A. Mickiewicza, Żychlin