O szkole
Strona główna
Informacje ogólne
Kadra nauczycielska
Samorząd uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu
Psycholog szkolny
Historia szkoły
Muzeum szkolne
Spacerkiem po szkole
Oferta edukacyjna
Pokaż
Pobierz
Zasady rekrutacji
GeoPrzewodnik

    Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie

I Postanowienia ogólne

1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób
    wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może
    być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego w zależności od potrzeb
    społecznych i przekonań osobistych.

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży skierowaną do młodych ludzi,
    którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby
    środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać
    różnego typu działania charytatywne, kulturalne i inne przyczyniające się do
    poprawy warunków życia członków społeczności.  

4. Szkolny Klub Wolontariatu (w dalszej części regulaminu nazywany Klubem) to
    wspólnota niezależna politycznie, otwarta na wszystkich, którzy chcą nieodpłatnie
    i w dobrej wierze pomagać innym. 

5. Klub został powołany w celu wspierania organizacji i instytucji działających na rzecz
    mieszkańców lokalnej społeczności. 

6. Klub nie posiada osobowości prawnej. 

7. Organami Klubu są:

 1.  Koordynator Klubu – psycholog szkolny

 2.  Rada Klubu składająca się za trzech osób, powoływana w demokratycznych wyborach spośród członków Klubu. 

8. Koordynator Klubu:

 • zatwierdza i odpowiada za przeprowadzenie akcji charytatywnych ujętych w harmonogramie,
 •  kontaktuje się i współpracuje z instytucjami pomocowymi i fundacjami organizującymi akcję,
 • organizuje szkolenia oraz spotkania wolontariuszy z przedstawicielami instytucji pomocowych lub fundacji,
 • zatwierdza wnioski o uhonorowanie wolontariuszy, którzy odznaczają się wyjątkową postawą,
 •   dba o zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.  

9. Rada Klubu:

 • zgłasza propozycje udziału w akcjach charytatywnych na dany rok szkolny i przygotowuje harmonogram pracy Klubu,
 • pozyskuje wolontariuszy do udziału w konkretnych akcjach i przedstawia listę Koordynatorowi na trzy dni przed rozpoczęciem akcji, 
 • dwa razy w ciągu roku szkolnego przedstawia Koordynatorowi sprawozdanie z przeprowadzonych akcji, 
 • może wystąpić do Koordynatora z wnioskiem o uhonorowanie wolontariuszy, którzy odznaczają się wyjątkową postawą. 

10. Nad działaniami wolontariuszy sprawują pieczę Opiekunowie Klubu. Kandydatów na
     Opiekunów Klubu zgłaszają sami uczniowie. Po wyrażeniu zgody kandydatów, są oni
     wybierani przez członków Klubu w drodze głosowania większością głosów. 

11. Opiekunowie Klubu:

 • weryfikują listy uczestników akcji,
 • pilnują porządku i zapewniają dostateczną opiekę nad uczniami podczas akcji,
 • opiniują wnioski Rady Klubu o uhonorowanie wolontariuszy, którzy odznaczają się wyjątkową postawą.

II Prawa i obowiązki członków

12. Członkiem Klubu może być każdy, kto pragnie służyć innym oraz respektuje zasady
      Klubu, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Osoby niepełnoletnie
      mogą być członkami Klubu lub/i brać udział w inicjatywach charytatywnych pod
      warunkiem dostarczenia Koordynatorowi/Opiekunom Klubu pisemnej zgody
      opiekunów prawnych. 

13. Klub zrzesza stałych członków, ale do akcji może przyłączyć się każdy, kto
     odczuwa taką potrzebę. 

14. W Klubie obowiązują następujące zasady:

 • zasada pracy nad własnym rozwojem,
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zasada troski o los słabszych,
 • zasada uczciwości,
 • zasada odpowiedzialności za swoje decyzje
 • zasada wcześniejszego informowania o rezygnacji z udziału w akcji.

15. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy
     oraz troską o innych. Podstawą relacji między członkami Klubu jest prawda,
     przyjaźń i życzliwość. Zasada ta dotyczy również relacji z innymi Klubami
     i partnerami. 

16. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu,
     być przykładem dla innych. 

17. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w dowolnym wymiarze. 

18. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach
     i warsztatach dla wolontariuszy, zgłasza własne propozycje i inicjatywy,
     wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. 

19. Członkowie Klubu uczestniczą przynajmniej raz w roku w szkoleniu dotyczącym idei
     wolontariatu oraz w spotkaniach wolontariuszy.   

20. Każdy członek Klubu przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Klubu.  

III Cele i sposoby działania   

21. Cele Klubu: 

 • wspieranie aktywności jego członków; 
 • rozwijanie wśród obywateli postawy zaangażowania w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc na rzecz potrzebujących, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, a także zapoznawanie z ideą wolontariatu. 
 • wypracowanie systemu włączania członków Klubu do działań wolontariatu i wykorzystanie ich umiejętności oraz zapału w pracach na rzecz osób potrzebujących lub w pracach na rzecz poprawy warunków życia społecznego. 
 • wspieranie ciekawych inicjatyw o charakterze lokalnym, regionalnym lub międzynarodowym. 
 • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Klub stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy. 

22. Sposoby działania: 

 • Klub prowadzi warsztaty, szkolenia i cykliczne spotkania wolontariuszy. 
 • w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp. 
 • włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, asystencja w punktach medycznych itp.) 
 • wolontariusze mogą angażować się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne). 

23. Angażowanie ludzi do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:  

 • wzajemne kontakty przyjacielskie, 
 • organizowanie spotkań informacyjnych o Klubie, 
 •  przekazywanie informacji o Klubie za pośrednictwem wydawnictw oraz stałych kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, strona internetowa itp.).   

24. Dla zwiększenia efektywności działań klub może podejmować współpracę
     z organizacjami
i instytucjami podejmującymi inicjatywy zgodne z celami Klubu. 

IV Funkcjonowanie Klubu 

25. Standardy funkcjonowania Klubu: 

a)       Klub prowadzi warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy dwa razy w ciągu roku szkolnym; 

b)       w każdym roku szkolnym przygotowuje minimum 10 ochotników do pracy wolontariusza; 

c)       koordynuje i monitoruje pracę wszystkich wolontariuszy; 

d)       prowadzi ewaluację działań wolontariuszy po każdej przeprowadzonej akcji. 

26. Spotkania Klubu odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

V Majątek i fundusze 

27. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do
      Klubu.  

28. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje
     się Rada Klubu (w porozumieniu
i współpracy z pozostałymi członkami).

29. Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na rozwijanie Klubu
     (np. działalność informacyjna, szkoleniowa itp.). 

VI Postanowienia końcowe 

30. Klub zostaje zawiązany na czas nieokreślony.   

31. Za początek działalności klubu uważa się datę podpisania niniejszego regulaminu
     przez Dyrekcję Szkoły, Koordynatora, Opiekunów i Radę Klubu.   

32. Zmiana regulaminu jest możliwa pod warunkiem zgody bezwzględnej większości
     członków Klubu i uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły. W przypadku niemożności
     podjęcia decyzji zwykłą większością głosów, głos Koordynatora liczony jest
     podwójnie. 

33. Klub może zostać rozwiązany za jednomyślną zgodą zrzeszonych Wolontariuszy. 

Regulamin został podpisany przez Dyrektora Szkoły w dniu 20-12-2012 r. na spotkaniu Wolontariuszy.  

 

Copyright © 2012-2013 LO im. A. Mickiewicza, Żychlin